مرگ در چشم انداز امام حسین(ع)

روز عاشورا چون جنگ شدت گرفت و کار بر امام حسین(ع)  بسیار سخت شد، بعضى از اصحاب آن حضرت دیدند برخى از یاران امام  در اثر شدت جنگ و با مشاهده بدنهاى قطعه قطعه شده دوستانشان و فرا رسیدن وقت شهادت و جانبازى آنها، رنگ چهره شان دگرگون گشته است و لرزه بر اندام آنان افتاده و ترس دلهایشان فراگرفته است. اما خود سیدالشهدا و تعدادى از خواص یارانش برخلاف آنها هر چه فشار بیشتر، و مرحله شهادت نزدیکتر مى شود رنگ صورتشان درخشنده تر گشته و سکون و آرامش بیشتر مى یابند. بعضى از این شهامت فوق العاده تعجب کرده با امام حسین(ع) اشاره کرده، به یکدیگر مى گفتند: به حسین(ع) نگاه کنید که ابدا از مرگ و شهادت باکى ندارد.

امام حسین (ع) متوجه گفتارشان شده، فرمود:اى بزرگ زادگان قدرى آرام بگیرید! صبر و شکیبایى پیشه کنید! چون مرگ پلى است که شما را از گرفتاریها و سختیها عبور داده و به بهشت هاى پهناور و نعمتهاى جاودانى مى رساند.و اما براى دشمنانتان پلى است که از قصر به زندان مى رساند. و کدامیک از شما نخواهد از یک زندان به قصر مجلل منتقل گردد.

پدرم از پیامبر  برایم نقل کرد، که مى فرمود: دنیا براى مؤ منان همانند زندان و براى کافران همانند بهشت است .

و مرگ پلى است که مؤ منان را به بهشتشان ، و کافران را به جهنمشان مى رساند. آرى، نه دروغ شنیده ایم و نه دروغ مى گویم .

بحار: ج 6، ص 154 و ج 44، ص 297.

/ 0 نظر / 7 بازدید