چهل سخن کوتاه از امیرالمؤ منین علیه السلام

11 - شیرینى پیروزى ، تلخى صبر و استقامت را از بین مىبرد.
12 - سختى عقوبت ، لذت گناه را از بین مى برد.
13 - عاقل کسى است که هرچیزى را بجاى خود قرار دهد.
14 - تلخى دنیا، شیرینى آخرت ، و شیرینى دنیا، تلخىآخرت است .
15 - از معصیت خدا در خلوت و تنهائى بپرهیز، زیرا شاهد حاکم است .
16 - فقیرى گرسنه نیست مگر اینکه غنى او را از حق خود منع کرده است .
17 - بى نیازى در نومیدى از مردم است .
18 - بزرگترین گناهان آن است که انسان آن راکوچک و نا چیز بشمارد.
19 - هیچ عزتى بهتر از تقوى ، و هیچ گنجى بهتر از قناعتنیست .
20 - آنچه را نمى دانى مگوى ، بلکه هر چه مى دانى اظهار مکن .
21 -  آنچه از دنیا به تو روآورد بگیر، و از آنچه از تو روى گرداند روى گردان .
22 - هر کس با حق در افتد، حق او را بر زمین خواهد کوبید.
23 - کار نیک کنید به هرمقدار که مى توانید، زیرا کوچک آن بزرگ ، و کم آن زیاد است . و نباید یکى از شمابگوید فلانى از من به انجام کار نیک شایسته تر است ، زیرا به خدا سوگند چنین خواهدشد.
24 -  هر کس باطن و نهانش را اصلاح کند، خداوند ظاهر و آشکارش را اصلاح خواهدکرد.
25 - هر کس براى دینش عمل کند خداوند امر دنیاى او را کفایت خواهدنمود.
26 - هر کس رابطه بین خود و خداوند را نیکو سازد، خداوند رابطه او و مردمرا نیکو گرداند.
27 - هر روزى که انسان در آن روز نافرمانى خدا نکند، عید است .
28 - بزرگترین حسرتها در روز قیامت حسرت کسى است که مالى را از راه نامشروعکسب کند و آنرا براى دیگران به ارث گذارد و وارث آنرا در راه خدا به مصرف رساند وداخل بهشت شود، در حالى که مورث داخل دوزخ مى گردد.
29 - هر کس مصیبتهاى کوچک رابزرگ پندارد،خداوند او را به مصیبتهاى بزرگ مبتلا خواهد ساخت .
30 - نشانهایمان آنست که راستى را بر دروغ ترجیح دهى ، در جائى که راستى به تو زیان ، و دروغبه تو سود مى رساند.
31 - از فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا، زیرا هرفرزندى در قیامت به مادرش ملحق مى شود.
32 - همچنانکه خورشید و شب با هم اجتماعنکنند.حب خدا و حب دنیا در یک دل جمع نشود.
33 - هیچ گنجى سودمندتر از علم و عملصالح نیست .
34 -  هیچ ثروتى مانند علم ، و هیچ فقرى مانند جهل نیست .
35 - دنیا سراى گذشتن است نه سراى ماندن .
36 - در حوادث روزگار و دگرگونى اوضاع واحوال ، چهره هاى واقعى انسانها شناخته مى شود.
37 - آنچه را نمى دانید بر زبانجارى نکنید. زیرا در بیشتر موارد ، مطالب صحیح و برحق ، ناآگاهانه و ندانسته ، موردانکار قرار مى گیرد.
38 - در شگفتم از کسى که سخنى مى گوید که در دنیا و آخرتبرایش سودى ندارد.
39 - سکوتى که مایه وقار و عزت باشد بهتر است از سخنى که سببعار و ذلت گردد.
40 -  زبان حیوان وحشى گزنده اى است که اگر به حال خود رها شودمى گزد.

منبع : کشکول جبهه (هزار و یک لطیفه)

/ 0 نظر / 15 بازدید