پیشنهاد ابلیس به حضرت عیسی (ع)

روزى ابلیس برحضرت عیسى مسیح ظاهر شد، و به او گفت : مگر تو نمى گوئى هیچ چیزى به انسان نمى رسدمگر اینکه خداوند آن را برایش مقدر کرده باشد.
حضرن عیسى (ع) پاسخ داد: آرى ، چنین است .
ابلیس : پس بیا خودت را از بالاى این قله کوه به پائین پرت کن . اگر براى توسلامتى مقدر شده باشد سالم خواهى ماند، و اگر سلامتى مقدر نشده بود که ...
حضرت عیسی (ع) فرمودند :اى ملعون ، خداوند بندگانش را امتحان مى کند، نه بنده ، خدایش را.

/ 0 نظر / 8 بازدید