بازخوانی سخنرانی تاریخی امام خمینی پس از فتنه 30 خرداد 60

من باید بگویم که شماها با اینکه در سیاست بزرگشدید، شم سیاسى ندارید. چنانچه آقاى بنی صدر هم شم سیاسى نداشت. من الان هم نصیحتمى کنم آقاى بنی صدر را به اینکه نبادا در دام این گرگ‌هایى که در خارج کشور نشستندو کمین کردند بیفتید، و این آبرویى که از دست دادید، بدتر بشود.

من علاقه دارم که تو بیشتر از این خودت را تباهنکنى. چنانچه توبه کنى و برگردى و علاقه خودت را از این گروه‌هاى مفسد، فاسد،جنایتکار، سلب کنى، و در یک کنارى بنشینى مشغول تصنیف و تالیف بشوى، صلاح تواست.

...و این دلیل این بود که شما قدرت سیاسى ندارید،بزرگتر دلیل این است که انسان یازده میلیون رأى را تباه کند! این گذشت و ناگوارگذشت، من نمى خواستم اینطور بشود.

لکن باز براى هر کس، هر کار بکند، جاى توبه هست... شما توبه کن و یک قدم طرف خدا برو و پشت به هواى نفسانى بکن، خداوند مى پذیرد تورا. آبروى تو را اعاده مى دهد. حیثیت تو را اعاده مى دهد. "

"امروز بحمداللّه ملت ایران ملتى است مؤمن و رزمندهو داراى عقیده و جهاد براى عقیده است.

ومادامى که این روح بزرگ در کالبد ملت ماست، ازتوطئه ها و کج‌رویها و سایر چیزهایى که براى ملت ما بوده است و در پیش است هراسىنیست. آن ملت باید از مشکلات هراس داشته باشد که ایمان نداشته باشد.

آنهایى که توطئه گر هستند و با توطئه خودشان مىخواهند بین ملت نفاق ایجاد کنند، و گمان کردند که مى توانند بین ملت یکپارچه اسلامىایران نفاق ایجاد کنند و گروه‌ها را در مقابل هم قرار بدهند، آنها در اشتباهاند.

آنها ملت ایران را نشناختند. ملت امروز یکپارچه درصحنه است و مراقب، مراقب توطئه ها، مراقب تبهکاری‌ها. و به مجرد اینکه احساس کندگروهى، یا اشخاصى، بر خلاف آن مسیرى که ملت دارد، که آن مسیر انسانیت و مسیر حق استو مسیر جهاد براى ایمان وعقیده است، به مجرد احساس مخالفت اشخاص یا گروه‌ها با اینراه، خود ملت، بدون اینکه احتیاج به این داشته باشد که کسانى ملت را دعوت بکند یاتجهیز بکند، خود ملت مجهز است.

... این گروه‌هایى که مع الاسف عده اى از جوانان ماو بچه هاى عزیزى را که اینها باید براى میهن خودشان واسلام خودشان عمل کنند، بازىمى دهند و بر ضد این انقلاب اسلامى، که دست قدرت‌ها را از این کشور قطع کرده است،بسیج مى کنند و در خیابان‌ها مى آورند و در مقابل ملت مى خواهند بایستند در اشتباهاند.

و من باید به این جوان‌هاى گول خورده، که از چندنفر گرگ اینها گول خورده اند، نصیحت کنم و به پدر و مادر این عزیزان نصیحت کنم کهشما فرزندان خودتان را و جوان‌هاى خودتان را از دست این گرگ‌هایى که به صورتآدمیزاد درآمده اند و شما را منحرف مى خواهند بکنند، بگیرید توجه داشته باشید اینامرى که در دو روز پیش از این اتفاق افتاد این را مطالعه کنید ببینید چه بود، براىچه بود، و براى که بود.

آیا شما در مقابل امریکا ایستادید و مى خواهید جهادکنید؟! در مقابل شوروى ایستادید و مى خواهید جهاد کنید؟! مى خواهید کشور خودتان رااز دست امریکا بگیرید! مى خواهید کشور خودتان را از دست شوروى بگیرید؟! شما که بازىخوردید و سران خیانتکار منافقین، شما را بازى داده اند و خودشان در پناهگاه‌هانشستند و شما را به خیابان آوردند...

شما در مقابل این ملت مى خواستید قیام بکنید! شمارا وادار کردند به آن کارهایى که روى تاریخ را سیاه کرد، فکر این را کردید که شمادارید چه مى کنید و متحرک به تحریک چه اشخاصى هستید؟ آنهایى که شما را به قیام واستقامت دعوت کردند و جا را خالى گذاشتند و رفتند! قیام و استقامت در مقابل کى؟ درمقابل اسلام؟ در مقابل جمهورى اسلامى؟ در مقابل قرآن کریم؟ با اسم قرآن، مجاهده درمقابل اسلام و قرآن؟! با اسم اسلام، قیام بر ضد اسلام؟! با اسم آزادى، قیام بر ضدآزادى؟! بیدار بشوید! جوانهاى خودتان را نصیحت کنید.

شما تمام قواى خودتان را هم که روى هم بگذارید، درمقابل این سیل خروشانى که ملت مسلمان و ارزنده ایران به راه مى اندازد، قطره اى بیشنیستید، چرا خودتان را به تباهى مى کشید و با اسم استقلال ایران مى خواهید ایران رابه چنگال گرگ‌هاى قدرتمند مبتلا کنید؟ یک قدرى تفکر کنید.

ملت ما یک قدرى در حال این افراد تفکر کند. پدر ومادرهاى این جوانهاى گول خورده، این دخترهاى گول خورده، این پسرهاى گول خورده، تفکرکنند و آنها را هدایت کنند.

ما خیر شما را مى خواهیم. جمهورى اسلامى خیر دنیا وآخرت شما را مى خواهد. جمهورى اسلامى استقلال واقعى شما را مى خواهد. جمهورى اسلامىآزادى شما را از دست این گرگ‌هاى شرق و غرب مى خواهد.

این گروهک‌هاى بدبخت، این گروهک‌هاى جنایتکار،جوان‌هاى ما را بازى مى دهند، خودشان در پناهگاه‌ها مى نشینند، و جوان‌هاى این ملترا بسیج مى کنند بر خلاف اسلام و بر خلاف ملت مسلمان و در خدمت ابرقدرت‌ها و خصوصاامریکا.

آشکار شدن دست طرفداران امریکا این نقشه اى کهمدت‌هاست در کار است، و نقاشان بى خبر از خدا دنبال شکل دادن آن بودند، و من مطالعهمى کردم در حال آن‌ها و در وضع آن‌ها، بالاخره با ناشی‌گرى خودشان را لو دادند وباطن‌شان را ظاهر کردند و ملت فهمید که این‌ها چه کاره اند، با یک صورت اسلامى و حقبه جانب در این مملکت آمدند، و نقشه شوم قدرت‌هاى بزرگ را، یعنى امریکا را، مىخواستند در این کشور پیاده کنند.

اینها ملت را نشناخته بودند. اینها ملت اسلامى رانمى شناختند. اینها با همه هوششان و با همه علمشان این علم را نداشتند که ملت اسلامیعنى چه و قدرت اسلام یعنى چه. اینها خواستند راه را براى امریکا باز کنند وامریکاییان همه دور پرچمشان جمعشدند. نصیحت من را گوش نکردند و مصلحتى که من براىآنها مى اندیشیدم و براى کشور خودمان، از آن غفلت کردند و آنچه که من مى خواستمنشود، شد.

...اینها خیال مى کردند که همان‌طورى که در غرب یادر شرق گروه سیاسى، بازی‌هاى سیاسى مى کنند و مردم را با بازیهاى سیاسى گول مى زنندو بسیج مى کنند، مى توانند در ایران هم با آن بازیهاى سیاسى، مردم را متفرق کنند وجدا کنند و در مقابل اسلام و جمهورى اسلامى بسیج کنند، و مردم را وادار کنند که اینمجلس را خودشان منحل کنند و این دولت را خودشان بر کنار کنند و این قوه قضائیه راخودشان منحل کنند و جمهورى اسلامى را خودشان به دست خودشان به باد فنا بدهند، و راهرا باز کنند از براى قدرتهایى که طعمه هاى خودشان را از دست داده اند، تا این مملکتباز طعمه امریکا و دنبال او شوروى شود.

... من با زبان‌هاى مختلف آنها را دعوت کردم بهاینکه رها کنند این راهى را که در پیش دارند و با ملت ایران اینطور نکنند. من مىخواستم که تمام این کسانى که در کار دولتمردى هستند تا آخر انقلاب و پیروزى انقلاب،همه در محل خودشان باقى باشند و این جمهورى اسلامى را همه باهم به آخر برسانند و بهپیروزى مطلق، لکن دست‌هایى در کار بود و گرگ‌هایى بود در بین اینها که نگذاشتند آنمطلبى را که مى خواستیم نشود، نشود.

وقتى احساس شد که اینها با نقشه شیطانى اتحاد بامنافقینى که دیروز، پریروز ریختند در خیابان‌ها و جوان‌هاى ما را سر بریدند، اموالمردم را آتش زدند و خیابان‌ها را به فساد کشاندند، با اینها دست در دست هم دادهبودند و با گروه‌هاى منحرف دیگر دست به دست هم داده بودند براى اینکه این کشور رابه تباهى بکشند، وقتى که احساس همچو خطرى شد... من قبلا هم گفته بودم که اگر مناحساس خطر بکنم، آن چیزى را که به شما داده ام، پس مى گیرم.

... مع الاسف چون مى بینم در بین اینها بسیاریشانگول خورده اند، جوانان پاکدلى بودند که این گرگ‌ها آنها را منحرف کردند، و من امیداین را دارم که این جوان‌ها برگردند، اینها به دامن ملت برگردند، به دامن اسلامبرگردند، از این جهت، من موعظه مى کنم آنها را، موعظه مى کنم پدر و مادر اینهایى راکه گول خورده اند، که جوانان خودشان را نگذارند براى ایده هاى چند نفر خائن که مىخواهند در این کشور حکومت کنند، و پشتیبان آنها هم امریکاست یا شوروى، نگذاریدجوانان شما تباه شوند.

اینها نشناخته بودند ملت ایران را، و نشناخته بودندقواى مسلح ملت ما را. اینها مقایسه مى کردند این زمان را با زمان شاه مخلوع. اینهاگمان مى کردند که ارتش امروز ما هم ارتش زمان شاهنشاهى است. اینها گمان مى کردند کهملت ما هم ملتى است که دیگر مى شود گولشان زد با تمام قوا براى گول زدن ملت قیامکردند. و مع الاسف گروههاى مختلفى که بعضیشان هم متدین هستند و نمازخوان هستند،آنها هم در این میدان وارد بودند و هستند.

...این گرگ‌هایى که اطراف تو جمع شده اند الا بعضمعدود آنها، همه آنها گرگ‌هایى هستند که مى خواهند تو را به تباهى بکشند، اینها رااز خود بران.

و براى اینکه نتوانست بفهمد اسلام یعنى چه و کشوراسلامى یعنى چه و ملت اسلام یعنى چه و ارتش اسلام یعنى چه و سایر قواى مسلح اسلامیعنى چه، این خودش را به تباهى کشاند.

من امروز هم علاقه به این دارم که این گروه‌هایى کهمسلمان هستند، این جمعیتى که نمازخوان هستند، این جمعیتى که با خدا باز قطع مراودهنکرده اند، این آقایانى که باز رابطه شان را با اسلام قطع نکرده اند، اینها به هوشبیایند و حساب خودشان را از آنهایى که قیام به ضد اسلام کردند جدا کنند، در ملا عامو در رادیو و تلویزیون بروند و این گروه‌هایى که چند روز پیش آنقدر جنایت کردند،محکوم کنند.

از آن اشخاصى که با پشتیبانى این گروه‌ها و بااساسى که مى خواست درست کند و مى خواستند درست کنند که ملت ایران را تکه تکه کنند،و شهرهاى ایران را یکى بعد از دیگرى به تباهى بکشند، اینها بروند و از آنها تبرىکنند و حساب خودشان را از توطئه گران فاسد و از کسانى که به اسلام هیچ عقیدهندارند، و آن غائله پریروز را ایجاد کردند، بروند اینها از آنها تبرى کنند، ازآنهایى که اسلام را براى امروز صحیح نمى دانند و احکام اسلام را مال هزار و چهارصدسال پیش مى دانند! اینها از آنها تبرى کنند.

من صلاح شما را مى دانم. نگذارید خداى نخواسته آنچیزى که به سر دیگران آمد به سر شما بیاید. من علاقه دارم به اینکه همه شما دورپرچم اسلام باهم بایستید، در مقابل امریکا، در مقابل شوروى، نه در مقابل خودتان. جبهه گیرى نکنید در مقابل هم. اهم دست به هم بدهید تا این کشور را نجات بدهید. ایناختلافاتى که شما مى خواهید درست کنید، و در سخنرانیهایتان درست مى شود و در نوشتههایتان ایجاد مى شود،‌اینها به صلاح اسلام، به صلاح کشور، به صلاح ملت، نیست.

شما مى خواهید به کجا بکشانید این کشور را؟ کوشششما متدینین این است که این کشور کجا برود؟ در آغوش امریکا برود؟ در آغوش شوروىبرود؟ شما نمى دانید که اگر به فرض محال، ایجاد اختلاف بتوانید بین گروههاى اسلامىبکنید، این به جز اینکه امریکا بیاید و این کشور را به دست بگیرد یا شوروى این کاررا بکند نتیجه دیگرى دارد؟ شما غفلت از این دارید؟ شما دانشمندان هستیدو از اینمعنا غافلید؟! شما همه این ملت را به امریکا مى خواهید بفروشید؟ من باز، با کمالعلاقه اى که به این دارم که همه باهم متحد باشید، نصیحت مى کنم به شما که شما ازاین تجربه نصیحت و عبرت بگیرید،... هستید شما، آدمهاى تحصیلکرده متدین، شما را غافلکردند شیاطین؟ یا خداى نخواسته با توجه یک همچو کارهایى انجام مى دهید؟ شما متنبهبشوید! این حوادثى که در دنیا واقع مى شود این حوادث براى تنبه ما لازم است واقعبشود و کافى است متنبه بشوید و بر خلاف این سیل خروشان اسلام و ملت اسلامى شنانکنید.

من خیر شما را مى خواهم. من خیر همه شان را مىخواستم. من خیر این گروهک‌ها را هم مى خواهم، این گروهک‌ها دست بردارند و در مقابلاسلام و کشور اسلامى قیام نکنند، آنهایى که قیام نکردند توبه کنند برگردند به دامناسلام. و این جوانهایى که به دام اینها افتادند تنبه پیدا کنند و برگردند به دامناسلام. بیخود جان خودشان را فداى شیطان نکنند. جان برادرانشان را فداى هواهاىشیطانى نکنند. سران اینها شیاطینى هستند که آن شیاطین مى خواهند جوانهاى ما رادخترهاى بیچاره مارا، پسرهاى بیچاره مارا، مى خواهند در مقابل ملت نگه دارند و قیامکنند در مقابل ملت، و همه را به باد فنا بدهند.

اینها یک گروه‌هاى کوچکى هستند که چنانچه اینمصلحت، که عبارت از این است که جوان‌هاى گول‌خورده ما برگردند به آغوش اسلام و ملت،اگر نبود این، خوب، تکلیف آنها زود معلوم مى شد. ملت هم فریاد مى زنند و از من مىخواهند که تکلیف آنها را معین کنم. لکن من مصلحت همه مسلمین را و غیر مسلمین را هممى خواهم، که اینها همه رها کنند این شرارتها را، و جوانها و دخترها و پسرهاى عزیزما گول اینها را نخورند. از دام اینها فرار کنند، و به آغوش اسلام برگردند، کهاینها براى ملت نمى خواهند کار بکنند، دلیل این است که اینها در هر جا دارند قیامبه ضد ملت مى کنند.

... شما آقایان که از این اینها تایید مى کنیدطرفدارى از اسلام مى کنید؟! طرفدارى از کشور اسلامى مى کنید؟! کارهاى اینها رااسلامى مى دانید؟! شما کارهاى حکومت اسلامى ما را اسلامى نمى دانید، و کارهاى اینگروهک‌ها را که در میدان‌ها و در خیابان‌ها با سلاح به جنگ مردم برخاسته اند اسلامىمی‌دانید؟! نباید یک دفعه هم تفکر کنید؟! تفکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة اگر شماهفتاد سال هم عبادت کردید، بنشینید یک ساعت هم تفکر کنید، فکر کنید که دارید چه مىکنید، فکر کنید که براى خودتان دارید چه غائله اى به‌پا مى کنید.

... این کارهایى که شما مى کنید، مع الاسف شمایى کهطبقه مسلم و اسلامى هستید، این کارها براى کشور شماست؟ براى اسلام است؟ دین شما راوادار کرده است که بر خلاف یک دولتى که این‌همه گرفتارى دارد، عمل بکنید و چوب لاىچرخ یک دولتى که دارد براى این ملت شب و روز زحمت مى کشد بگذارید؟! این براى اسلاماست؟ یا براى ملت اسلامى است؟! به نفع کشور است؟! چمران در این دنیا شرف را بیمهکرد باید من متاسف باشم از این مسائل که گرفتارش هستیم.

من نمى خواهم که شماها هم به سر نوشت دیگران مبتلابشوید. من نمى خواستم که آنها هم این سرنوشت را داشته باشند. من در حالات همه تانمطالعه کردم و مى کنم و نمى خواهم که منتهى بشود آن رایى که من دارم به اینکه شما -خداى نخواسته- دیگر در فکر اسلام نیستید، و همه فکر خود هستید.

مگر من و شما چند سال دیگر هستیم؟ مگر شماها چه قدر

/ 1 نظر / 3 بازدید
مسیح

[لبخند] سلام در انتظار شما هستم با مطلبی با عنوان پسری که از پدر خود بزرگتر است لطفا نظر خود را بفرمایید تا روشن گر راه ما باشد [گل]