فرازهایى از نامه عرفانى حضرت امام خمینی (ره): نامه (2)

بسم الله الرحمن الرحیم
از اینمخلوقات میان تهى ، پوچ و هیچ ، باکى نداشته باش و چشم امیدى هرگز به آنها مبند، کهچشم داشتن به غیر او شرک است و باک از غیر او جل و علا و کفر.
پسرم ! تا نعمتجوانى را از دست ندادى فکر اصلاح خود باش که در پیرى همه چیز را از دست مى دهى ،یکى از مکاید شیطان که شاید بزرگترین آن باشد، که پدرت بدان گرفتار بوده و هست - مگر رحمت حق تعالى دستگیر او باشد - استدراج است .
در عهد نوجوانى شیطان باطن ،که بزرگترین دشمنان اوست ، او را از فکر اصلاح خود باز مى دارد، و امید مى دهد کهوقت زیاد است ، اکنون فصل برخوردارى از جوانى است ، و هر آن و هر ساعت و هر روز کهبر انسان مى گذرد، درجه درجه او را با وعده هاى پوچ از این فکر باز مى دارد تا ایامجوانى را از او بگیرد، و آنگاه که جوانى رو به اتمام است ، او را به امید اصلاح درپیرى سرخوش مى کند و در ایام پیرى نیز این وسوسه شیطانى از او دست نکشد، و وعدهتوبه در آخر عمر مى دهد، و در آخر عمر و شهود موت ، حق تعالى را در نظر او مبغوضترین موجود جلوه مى دهد که محبوب او که دنیاست از دستش گرفته است ، این حال اشخاصىاست که نور فطرت در آنها به کلى خاموش نشده است ، و اشخاصى هستند که غرقاب دنیا برآنها را از فکر اصلاح دور نگهداشته ، و غرور دنیا سرتا پاى آنان را فراگرفته است منخود چنین اشخاصى را در اهل علم اصطلاحى دیده ام و اکنون بعض آنها در قید حیاتند وادیان را هیچ و پوچ مى دانند.
پسرم ! توجه کن که هیچ یک از ما نمى تواند مطمئنباشد که به این دام شیطانى نیفتد. عزیزم ! ادعیه ائمه معصومین را بخوان و ببین کهحسنات خود را سیئات مى دانند، و خود را مستحق عذاب الهى مى دانند، و به جز رحمت حقبه چیزى نمى اندیشند، و اهل دنیا و آخوندهاى شکم پرور این ادعیه را تاویل مى کنند،چون حق جل و علا را نشناخته اند.

.....................................................................

محرم راز، سفارش نامه حضرت امام قدس سره به جناب احمد آقا در تاریخ 27 ربیع الثانى 1408

/ 0 نظر / 6 بازدید