ای ایران

ای آب نیلگون و گهر بار کشورم

ای آخرین پنا هم و مأ وا و سنگرم

امواج تو تلاطم عشق است دردلم

ای عشق پر تلاطم و موج شناورم

ما خون خویش در دل جام تو کرده ایم

تا شهد عشق جمله بریزی به ساغرم

................

صد جان فدای شوکت نام تو گشته است

ای جان فدای همت یار دلاورم

آواز عاشقانه بخوان ای خلیج عشق

این جمله بود ذکر شهیدان لشکرم

آنان که خون خویش به کام تو کرده اند

حکم خلیج فارس به نام تو کرده اند

از آن زمان که نقشه ایران کشیده شد

نام و نشان کشور شیران کشیده شد

...............

هر قطعه را فضایی و نامی نهاده اند

نقش توهم خلیج دلیران کشیده شد

شکل ترا به گونه ی یک تاج بسته اند

تاج وطن زحکمت پیران کشیده شد

این قطعه هم بنام وطن شد خلیج فارس

/ 0 نظر / 7 بازدید