تکریم مردم از دیدگاه اسلام و قرآن

1 -  و ما فرزندان آدم رابسیارگرامی داشتیم.(سوره 17آیه 70)

2 - ما انسان را به بهترین شکل آفریدیم. (سوره 95آیه 4)

3 - هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم، برای او سجده‏کنان در افتید. (سوره 38آیه 72)

4 - من درزمین جانشینی خواهم آفرید. (سوره 2آیه 30)

5 - پس بزرگ است خدایی که نیکوترین آفرینندگان است. (سوره 23آیه 14)

6 - و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، همانا خداوند بخشنده و مهربان است. (سوره 64آیه 14)

7 – و بامردم به زبان خوش سخن بگویید. (سوره 2آیه 83)

8 – و زمین را برای مردم نهاد. (سوره 55آیه 10)

9 - مؤمنان برادر یکدیگرند، پس میان برادرانتان راسازش دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید. (سوره 49آیه 10)

/ 0 نظر / 10 بازدید