پندهای شیطان به حضرت موسی (ع)

روزی شیطان به حضرت موسی (ع) عرض کرد : می خواهم تو را هزار و سه پند دهم ! حضرت موسی فرمود : تو چه می دانی که من نمی دانم ؟ جبرئیل به حضرت موسی فرمود : ای موسی ، هزار فریب است ، اما سه پند او را بشنو . حضرت موسی به شیطان فرمود : سه پند از یکهزار و سه پند را بگو.گفت : اول اگر در دلت ، نیت انجام کار خیری کردی زود شتاب کن که تو را پشیمان کنم ، دوم ، چنان چه با زن بیگانه ای نشتی از من غافل مباش که تو را گناه اندازم ، سوم ، چون غضب بر تو چیره شد ، جای خود را تغییر ده که فتنه به پا کنم.

/ 0 نظر / 13 بازدید