ماجرایی در زمان حضرت سلیمان (ع)

جهان ای پسر ملک جاوید نیست

ز دنیا وفاداری امید نیست

نه بر باد رفتی سحرگاه و شام

سریر سلیمان علیه السلام؟

به آخر ندیدی که بر باد رفت

خنک آنکه با دانش و داد رفت

کسی زین میان گوی دولت ربود

که در بند آسایش خلق بود

(سعدی)

آورده اند که روزی ملک الموت به نزدیک سلیمان پیغمبر آمد و مردی در پیش خدمت حضرت سلیمان بود. ملک الموت تیز در آن مرد نگریست. وی بترسید. چون ملک الموت رفت، آن مرد پرسید: «این که بود؟» حضرت سلیمان گفت: «ملک الموت» او گفت : «یا سلیمان! ترسم که مرا هلاک کند. باد را بفرمای تا مرا به سرزمین هندوستان برد تا از وی ایمن بمانم» چنین نمود و باد را فرمود تا او را ببرد. بعد از ساعتی ملک الموت پیش سلیمان آمد. حضرت پرسید:«کجا بودی؟» گفت:«به زمین هندوستان ؛ من چون آن مرد را اینجا و در پیش تو دیدم متحیر شدم، چه او قرار بود  لحظه ای بعد در هندوستان می بود و جان او را در آنجا می ستاندم وتا آنجا مسافتی بعید بود. خدای عز وجل در دل وی افکند تا از تو درخواست کند تا او را به زمین هندوستان فرستی، و من در عقب او بروم و جان او را قبض کنم تا حکم قضا و قدر به نفاذ نرسد. و عالمیان بدانند که لامَرَدَّ لِقَضائِهِ و لا مانِعَ لِحُکمِهِ»

منبع:سلیمان نبی در آئینه ادب فارسی

/ 0 نظر / 9 بازدید