اگر خواص‌ کوتاهی نمی‌کردند فتنه خاموش می‌شد

*‌لزوم داشتن بصیرت در تشخیص حق و باطل
آیت‌الله نوری همدانی یادآورشد: ایجاد بصیرت یعنی اینکه فرد از لحاظ فکر و اندیشه قدرت داشته باشد که صحیح رااز ناصحیح و حق را از باطل تشخیص دهد.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آیات وروایات متعددی که درباره بصیرت وجود دارد، خاطرنشان کرد: در زندگی انسان همیشهجنجال و فتنه وجود دارد ولی افرادی که بصیرت داشته باشند در برابر فتنه‌ها تسلیمنمی‌شوند و حق را از دست نمی‌دهند.
این مرجع تقلید افزود: اسلام می‌خواهد مااینگونه باشیم و در برابر فتنه‌ها با بصیرت و آگاهی برخورد کنیم‌.

*
عبرت‌آموزی از پدیده‌های طبیعی
آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به چرخش روزو شب و رویدادهای طبیعی در دنیا یادآور شد: در این حوادث و رویدادها برای افرادصاحب بصیرت و کمال عبرت‌هایی نهفته است و اگر دقت شود مسائل و دروس بسیاری یافتمی‌شود.
وی ابراز داشت: نظام خلقت منظم بوده و تمام رویداهای طبیعی آن حساب شدهاست و در تغییرات آب و هوایی، فصول چهارگانه سال و ... تدابیری وجود دارد.
استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: قرآن، نبوت و توحید را سبب کسب بصیرت مطرح کردهاست و با استناد از آنها درک صحیح و اندیشه دینی درست حق از باطل و صحیح از ناصحیحتشخیص داده می‌شود.

*
حکومت و هدایت از آن اهل بیت است
این مرجع تقلیدبا بیان اینکه هدایت و حکومت در دنیا از آن اهل بیت(ع) است، تصریح کرد: مردم بایدوظایف خود را از اهل بیت بیاموزند و آنها را در تمام مسائل زندگی و در تمامزمینه‌ها الگوی خویش قرار دهند.
آیت‌الله نوری ‌همدانی عنوان کرد: تنها پیامبرو امامان معصوم و یا نائبان ایشان هستند که باید زمام امور را به دست گیرند و اینحکومت ولایی است در غیر این‌ صورت نظام، نظامی طاغوتی است.
وی خاطرنشان کرد: درطول تاریخ حکومت‌های استبدادی مردم را دچار فقر مالی و فرهنگی کردند و ثروت و منابعمردم را به غارت بردند. استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: این حاکمان تنها بهدنبال خودکامگی، لذت‌جویی و ساختن کاخ و حرمسرا برای خود بودند و منابع انسانی ومادی را به نفع خود نابود می‌کردند.

*
صفات و ویژگی‌های رهبر جامعه اسلامی
آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه اسلام کرامت انسان‌ها را حفظ کرده است،گفت: اسلام می‌خواهد کسانی امور مردم را به دست گیرند که اسلام‌شناس باشند.
اینمرجع تقلید ادامه داد: فرد حاکم بر جامعه اسلامی باید عادل، مدیر، مدبر باشد و درهمه حال رفاه مردم را در نظر بگیرد و مردم در سایه این حکومت از اشتغال، ارزانی وفراوانی نعمت برخوردار باشند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه رهبر جامعهباید شجاعت داشته باشد، افزود: دشمنان بسیاری با توطئه‌ها و دسیسه‌های گوناگوندرصدد ضربه زدن به اسلام و مسلمانان هستند و رهبر جامعه باید با شجاعت در برابرآنان ایستادگی کند.
*
فتنه‌ها پس از رحلت پیامبر(ص) و عصر حاضر
وی بااشاره به فتنه‌هایی که پس از رحلت پیامبر اسلام در جامعه اسلامی روی داد، یادآورشد: پیامبر، امام علی(ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرد اما پس از رحلت ایشانفتنه‌هایی ایجاد شد و حکومت بر مسلمانان از امیرالمومنان گرفته شد.
آیت‌اللهنوری‌همدانی به فتنه‌های وهابیت در ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی اشاره کرد و افزود: فتنه‌ها همیشه و در هر عصری وجود دارد و باید با بصیرت آنها را بشناسیم.
استادحوزه علمیه قم حملات دشمنان به افغانستان، عراق و دیگر نقاط جهان را به دنبال کسبثروت و طمع عنوان کرد و گفت: با بصیرت می‌توان حق را از باطل و درست را از نادرستتشخیص داد.
وی با بیان اینکه در فتنه حق و باطل در‌هم آمیخته ‌می‌شود، گفت: باید در زمان فتنه با بصیرت از افتادن به دام دشمن خود را رها کنیم چرا که دشمنانبا ایجاد فتنه قصد دارند مردم را فریب دهند.
*
کربلا آغاز فتنه‌های دشمناندین و حقیقت
این مرجع تقلید با اشاره به جریان کربلا خاطرنشان کرد: در اینجریان عظیم نیز دشمنان با ایجاد فتنه سعی در گمراه کردن مردم داشتند و افراد صاحبکمال و بصیرت توانستند حق را از باطل تشخیص دهند.
آیت‌الله نوری همدانی تصریحکرد: افرادی نیز در این حادثه به دنبال کسب مقام و جاه بوده و در سپاه مقابل امامحسین(ع) قرار گرفته و نتوانستند حق را از باطل تشخیص دهند.
استاد حوزه علمیه قمادامه داد: تاریخ همیشه تکرار می‌شود و جریان کربلا مکتبی است که باید مورد دقتاهتمام انسان‌های آزاده باشد.
آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه آ‌یت‌اللهخامنه‌ای حسین زمان است، گفت: حرکت مردم در 9 دی ماه تعبیری از «کل یوم عاشورا و کلارض کربلا» بود و اینکه مردم در برابر فتنه‌ها باید هوشیار و بیدار باشند.
ویبا اشاره به فتنه‌های به وجود آمده پس از انتخابات گفت: این آشوب‌ها و فتنه‌ها ازسوی آمریکا و اسرائیل و انگلستان و ... مورد حمایت بود و آنها به تعداد اندکی ازدست نشانده‌های خود در داخل کشور دلخوش بودند.
*
خواص باید در خط مقدم حمایتاز ولایت فقیه باشند
آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به هوشیاری خواص در زمانفتنه گفت: اگر خواص در زمان شروع فتنه کوتاهی نمی‌کردند، فتنه در همان روزهای نخستخاموش می‌شد.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به شعارهایی که دشمنان در جریانفتنه سر می‌دادند، گفت: «نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران»، و «جمهوری ایرانی» بهجای جمهوری اسلامی از شعارهایی بود که از سوی دشمن سر داده می‌شد.

وی با اشاره به اهمیت مسئله محیط زیست افزود: محیطزیست برای تمام انسان‌ها است و اگر کسی آن را آلوده کند به تمام انسان‌ها خیانتکرده است و انسان در برابر هرگونه کوتاهی، مسئولیت دارد.

منبع:فارس نیوز

/ 0 نظر / 8 بازدید