اسرار عدد چهل

واژه‌های «چله نشستن»، «چل چلی» و در طبرستان واژه‌های «پیرا چله،‌ گرما چله» نشانه اهمیت این عدد در میان فرهنگ ایرانی است.
آنها در اصل ماه را به چهل روزتقسیم کردند و نه ماه داشتند. اما پس از مدتی این روزها به سی روز تغییر پیدا کرد وماه سی روزه شد.
هر کسی سوره ی حمد را 40 مرتبه قرائت کند و به اب بدمد سپسان را به روی شخصی که تب دارد بریزد خداوند او را شفا می دهد.
هرکس شراببخورد تا چهل روز نمازش قبول نمی شود سرانجام شارب الخمر پیامبربه امام علی(ع) فرمودند:نمازشارب خمر تاچهل روز قبول نیست واگر در داخل چهل روز بمیرد کافر مردهاست در روایات دیگری امده است که اگربمیرد ،ازنوع مردن جاهلیت است.
از امامباقر روایت شده هرکسی بعداز وضو آیه الکرسی بخواند خداوند عطا می کندبه اوثواب چهل سال عبادت واو رادربهشت در درجه ی چهلم جا می دهد وباچهلحوریهاورا ترویج می کنددرعظمت آیۀ الکرسی همین بس که پیامبر فرمود:آیه الکرسی،آیتی از گنج عرشفرود آمده است وفرمودند هر کسی آیۀالکرسی را در هر سراییبخواند تا چهل شبانهروز هیچ جادویی در آن راه نیابد وامام محمد باقر (ع (فرمودند :هر که آیۀ الکرسیرا بخواند خداوند متعال هزار مکروه از مکارهدنیا وهزار مکروه از مکاره آخرت ازاو بگرداند که خوارترین مکاره دنیا فقروخوارترین مکاره آخرت عذاب قبر باشد .
از امام صادق (ع)نقل شده است که هرکس چهل صباح دعای عهد را بخواند ا یاوران قائم ما باشد واگر پیش از ظهور آن حضرتبمیرد خداوند متعال او را از قبر بیرون آورد که در خدمت آن حضرت باشد وخداوند به هرکلمه هزار حسنه او را کرامت فرماید وهزار گناه از او محو کند .
اما م صادق (ع)فرمودند:زمانی که مومن آیۀ الکرسی را بخواندوثوابش را برای اهل قبور قرار دهدخداوند از هر حرفی ملکی گرداند که خدا را بر او تسبیح کند تا روز قیامت وبه او مزد 60 پیامبر دهد وخدا در هر قبری از مشرق تا مغرب چهل شمع از نور داخل کند وقبرهایآنها را وسعت دهد .
رسول خدا فرمودند:کسی که برود به منزل اقوام و خویشان وتحفهای ببرد تا صله رحم نماید خداوند به او اجر صد شهید عطا می فرماید و به هر قدمکه برداشته چهل هزار حسنه می نویسد وچهل هزار سیئه محو نماید و چهل هزار درجات اورابلند نماید ومثل این است که صد سال خداوند را عبادت نموده وبا اعتقاد وخلوص وامیدصبر نموده است.
پیامبر فرمودند:چون مرا به آسمان دنیا بردند قصری از یکپارچه گوهر سرخ دیدم وآن قصر چهل در داشت بالای هر دری جای بلندی بود که چهل فرشسندس واستبرق آنجاافکنده شده بودند وبالای هر فرشی حور العینی نشسته ،از جبرئیلسوال نمودم این قصر از کیست ؟
گفت : از کسی که بعد از نمازصبح چهل باربگوید یاباسط الیدین بالرحمۀ ...
وچون به آسمان چهارم رسیدم قصری که دیوارهای آن رازمرد وزبرجد بود گذر کردم که آن قصر 1400 در داشت بر هر دری هزار علم نصب بود ودرزیر هر علمی هزار حوریه نشسته که مانند ماه تابان بود از جبرئیل سوال نمودم این قصراز کیست ؟ گفت : از آن کسی که بعداز نماز مغرب چهل بار بگوید : یا کریم العفو انشرعلی رحمتک یا ارحم الراحمین.
ازکتاب اسرار عدد چهل و برگرفته ازقران وروایات و به تاًلیف محسن آشتیانی

/ 1 نظر / 8 بازدید
حامی شیعه

سلام دوست عزیز برعکس اتفاقاً سیزده هم نحس نیست چون این گفتار اهل سنت است که باامام علی علیه السلام مشکل دارند می گویند سیزده نحس است زیرا اگر سیزده نحس بود امیرالمؤمنین علی علیه السلام روز سیزده رجب به دنیا نمی آمد یاعلی (علیه السلام)