چهل حدیث غدیر

 

۳- عید بزرگ خدا
عن الصادق(ع) قال:
هو عید الله الاکبر،و ما بعث الله نبیا الا و تعید فىهذا الیوم و عرف حرمته و اسمه فى السماء
یوم العهد المعهود و فى الارض یومالمیثاق الماخوذ و الجمع المشهود. وسائل الشیعه، ۵:
۲۲۴، ح ۱.
امام صادق(ع( فرمود:
روز غدیر خم عید بزرگ خداست، خدا پیامبرى مبعوث نکرده، مگر اینکه اینروز را عید
گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز در آسمان، روز عهد و پیمانو در زمین، روز پیمان
محکم و حضور همگانى است.
۴- عید ولایت
قیل لابى عبد الله(ع:(
للمؤمنین من الاعیاد غیر العیدین و الجمعه؟
قال: نعم لهم ما هو اعظم منهذا، یوم اقیم امیرالمؤمنین(ع) فعقد له رسول الله الولایه
فى‏اعناق الرجالوالنساء بغدیر خم.
وسائل الشیعه، ۷: ۳۲۵، ح ۵.
به امام صادق(ع) گفته شد:
آیا مؤمنان غیر از عید فطر و قربان و جمعه عید دیگرى دارند؟ فرمود:
آرى،آنان عید بزرگتر از اینها هم دارند و آن روزى است که امیرالمؤمنین(ع) در غدیر خم
بالا برده شد و رسول خدا مساله ولایت را بر گردن زنان و مردان قرار داد.
۵- روز تجدید بیعت
عنعمار بن حریز قال دخلت على ابى عبد الله(ع) فى‏یوم الثامن عشر من ذى الحجه
فوجدته صائما فقال لى:
هذا یوم عظیم عظم الله حرمته على المؤمنین و اکمللهم فیه الدین و تمم علیهم النعمه و
جدد لهم ما اخذ علیهم من العهد والمیثاق.
مصباح المتهجد: ۷۳۷.
عمار بن حریز گوید:
روز هجدهم ماه ذیحجه خدمت امامصادق(ع) رسیدم و آن حضرت را روزه یافتم. امام به من
فرمود: امروز، روز بزرگىاست، خداوند به آن عظمت داده و آن روز دین مؤمنان را کامل
ساخت و نعمت را برآنان تمام نمود و عهد و پیمان قبلى را تجدید کرد.
۶- عید آسمانى
قال الرضا(ع): حدثنىابى، عن ابیه(ع) قال:
ان یوم الغدیر فى السماءاشهر منه فى الارض.
مصباحالمتهجد: ۷۳۷.
امام رضا(ع) فرمود:
پدرم به نقل از پدرش (امام صادق(ع)) نقلکرد که فرمود:
روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است.
۷- عید بى‏نظیر
قال على (ع):
انهذا یوم عظیم الشان،فیه وقع الفرج، ورفعت الدرج و وضحت الحجج وهو یوم الایضاح
والافصاح من المقام الصراح،ویوم کمال الدین و یوم العهد المعهود...
بحارالانوار، ۹۷: ۱۱۶.
على(ع) فرمود:
امروز (عید غدیر) روز بس بزرگىاست.
در این روز گشایش رسیده و منزلت (کسانى که شایسته آن بودند) بلندى گرفت و
برهان‏هاى خدا روشن شد و از مقام پاک با صراحت‏سخن گفته شد و امروز روز کاملشدن
دین و روز عهد و پیمان است.
۸- عید پربرکت
عن الصادق(ع:(
والله لو عرف الناس فضل هذا الیومبحقیقته لصافحتهم الملائکه فى کل یوم عشر مرات...
وما اعطى الله لمن عرفه مالایحصى بعدد.
مصباح المتهجد: ۷۳۸.
امام صادق(ع) فرمود:
به خدا قسم اگرمردم فضیلت واقعى «روز غدیر» را مى‏شناختند، فرشتگان روزى ده‏بار با آنان
مصافحه مى‏کردند و بخششهاى خدابه‏کسى‏که‏آن روز را شناخته، قابل‏شمارش نیست.
۹- عید فروزان
قالابو عبد الله(ع:(
...
و یوم غدیر بین الفطر والاضحى‏و یوم الجمعه کالقمر بینالکواکب.
اقبال سید بن طاووس: ۴۶۶.
امام صادق(ع) فرمود:
...
روز غدیرخم در میان روزهاى عید فطر و قربان و جمعه همانند ماه در میان ستارگان
است.
۱۰- یکى‏از چهار عیدالهى
قال ابو عبد الله(ع: (
اذا کان یوم القیامه زفت اربعهایام الى‏الله‏عز و جل کما تزف العروس الى خدرها:
یوم الفطر و یوم الاضحى و یومالجمعه‏و یوم غدیر خم.
اقبال سید بن طاووس: ۴۶۶.
امام صادق(ع) فرمود:
هنگامى که روز قیامت برپا شود چهار روز بسرعت بسوى خدا مى‏شتابند همانطور کهعروس
به حجله‏اش بسرعت مى‏رود.
آن روزها عبارتند از:
روز عید فطر وقربان و جمعه و روز غدیر خم.

11- روز پیام وولایت
قال رسول الله(ص: (
یا معشر المسلمین لیبلغ الشاهدالغائب، اوصى من آمن بى و صدقنى بولایه على، الا ان ولایه
على ولایتى و ولایتىولایه ربى، عهدا عهده الى ربى و امرنى ان ابلغکموه.
بحارالانوار ۳۷: ۱۴۱، ح ۳۵.
رسول خدا(ص) (در روز غدیر) فرمود:
اى مسلمانان! حاضران به غایبان برسانند: کسى را که به من ایمان آورده و مرا تصدیق کرده
است، به ولایت على سفارش مى‏کنم،آگاه باشید ولایت على، ولایت من است و ولایت من،
ولایت‏خداى من است. این عهد وپیمانى بود از طرف پروردگارم که فرمانم داد تا به شما
برسانم.
۱۲- روز اطعام
قالابو عبد الله(ع: (
...
و انه الیوم الذى اقام رسول الله(ص) علیا(ع) للناس علما وابان فیه فضله و وصیه فصام
شکرا لله عزوجل ذلک الیوم و انه لیوم صیام و اطعام وصله الاخوان و فیه مرضاه الرحمن، و
مرغمه الشیطان.
وسائل الشیعه ۷: ۳۲۸،ضمن حدیث ۱۲.
امام صادق(ع) فرمود:
عید غدیر، روزى است که رسول خدا(ص) على(ع) را بعنوان پرچمدار براى مردم برافراشت
و فضیلت او را در این روز آشکارکرد و جانشین خود را معرفى کرد، بعد بعنوان سپاسگزارى از
خداى بزرگ آن روزه راروزه گرفت و آن روز، روز روزه‏دارى و عبادت و طعام دادن و به دیدار
برادراندینى رفتن است. آنروز روز کسب خشنودى خداى مهربان و به خاک مالیدن بینى
شیطاناست.
۱۳- روز هدیه
عن امیر المؤمنین(ع) قال:
...
اذا تلاقیتم فتصافحوا بالتسلیم و تهابواالنعمه فى‏هذا الیوم، و لیبلغ الحاضر الغائب،
والشاهد الباین، ولیعد الغنىالفقیر والقوى على الضعیف امرنى رسول‏الله(ص) بذلک.
وسائل الشیعه ۷: ۳۲۷.
امیر المؤمنین(ع) (در خطبه روز عید غدیر) فرمود:
وقتى که به همدیگر رسیدیدهمراه سلام، مصافحه کنید، و در این روز به یکدیگر هدیه
بدهید، این سخنان را هرکه بود و شنید، به آن که نبود برساند، توانگر به سراغ مستمند برود،
و قدرتمند بهیارى ضعیف، پیامبر مرا به این چیزها امر کرده است.
۱۴- روز کفالت
عن امیر المؤمنین(ع) قال:
...
فکیف بمن تکفل عددا من المؤمنین والمؤمنات وانا ضمینه على‏الله تعالىالامان من‏الکفر
والفقر وسائل الشیعه ۷: ۳۲۷.
امیر مؤمنان(ع) فرمود:
...
چگونه خواهد بود حال کسى که عهده‏دار هزینه زندگى تعدادى از مردان و زنانمؤمن (در
روز غدیر) باشد، در صورتى که من پیش خدا ضامنم که از کفر و تنگدستى درامان باشد.
۱۵- روز سپاس وشادى
قال ابو عبد الله(ع: (
...
هو یوم عباده و صلوه و شکرلله و حمد له،و سرور لما من الله به علیکم من ولایتنا،و انى
احب لکم ان تصوموه.
وسائل الشیعه ۷: ۳۲۸، ح ۱۳.
امام صادق(ع) فرمود:
عید غدیر، روز عبادت ونماز و سپاس و ستایش خداست و روز سرور و شادى است به خاطر
ولایت ما خاندان کهخدابر شما منت گذارد و من دوست دارم که شما آن روز را روزه بگیرید.
۱۶- روز نیکوکارى
عنالصادق(ع(

.. و لدرهم فیه بالف درهم لاخوانک العارفین،فافضل على اخوانک فىهذا الیوم‏و سر فیه کل
مؤمن و مؤمنه.
مصباح المتهجد: ۷۳۷.
از امامصادق(ع) نقل شده که فرمود:
یک درهم به برادران با ایمان و معرفت، دادن در روزعید غدیر برابر هزار درهم است، بنابراین
در این روز به برادرانت انفاق کن و هرمرد و زن مؤمن را شاد گردان.
۱۷- روزسرور و شادى
قال ابو عبد الله(ع):
انه یوم عید و فرح وسرورو یوم صوم شکرا لله تعالى.
وسائل الشیعه ۷: ۳۲۶، ح ۱۰.
امام صادق(ع) فرمود:
عید غدیر، روز عید و خوشى و شادى است و روز روزه‏دارى به عنوان سپاسنعمت الهى است.
۱۸- روز تبریک وتهنیت
قال على(ع):
عودوا رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکمبالتوسعه على عیالکم، والبر باخوانکم والشکر لله
عزوجل على ما منحکم، واجتمعوایجمع الله شملکم، و تباروا یصل الله الفتکم، و تهانؤا نعمه
الله کما هنا کمالله بالثواب فیه على اضعاف الاعیاد قبله و بعده الا فى مثله... بحارالانوار ۹۷:
۱۱۷.
على(ع) فرمود:
بعد از پایان گردهم آیى خود (در روز غدیر) به خانهبرگردید، خدا بر شما رحمت فرستد. به
خانواده خود گشایش و توسعه دهید، بهبرادران خود نیکى کنید، خداوند را بر این نعمت که
شما را بخشیده است، سپاسگزارید، متحد شوید تا خدا به شما وحدت بخشد، نیکویى کنید
تا خدا دوستیتان راپایدار کند، به همدیگر نعمت‏خدا را تبریک بگوئید، همانطور که خداوند
در این روزبا چندین برابر عیدهاى

/ 0 نظر / 17 بازدید