عید قربان بر شما مبارک باد

عید قربان گرچه آیین خلیل آزر است 

ملت اسلام را امروز زیب و زیور است

حبّذا عیدى که سرخ از خون قربانى او

گونه اسلام و روى ملت پیغمبر است

حبّذا روزى که ابراهیم را در کوى دوست

ذبح اسماعیل از یک گوسفند آسانتر است

حاجیان از جان چنان بوسند آن سنگ سیاه

خانه حق را که گویى خال روى دلبر است

سالى ار یک حج بود مر حاجیان را در حجاز

در خراسان خلق را هر روزه حجّ اکبر است

خانه حق را اگر خواهى بپو راه حجاز

ور بخواهى صاحب آن خانه در این کشور است

اندرین عیدى که ملت را همه فرّ و بها

از نو آیین سنّت پاک خلیل آزر است

سعى تو مشکور باد و حجّ تو مبرور باد

در حریمى کز شرافت کعبه را تاج سر است

/ 0 نظر / 8 بازدید