جنگ روانی

امروز هر کس به اختلافات دامن بزند ، هر گونه اختلاف اتی ، این به دشمن ملت ایران کمک کرده است .

جنگ روانی دشمن ، مهمترین بخش مبارزه دشمن علیه ملت ایران است .

برتری نظامی به ابزار هواپیما و تانک نیست ، بلکه به قدرت ایمان جهاد فداکاری همراه با عقل و تدبیر است .

عملیات روانی و شایعه پراکنی اخیر نشانه ضعف و استیصال دشمنان است .

تهدید و ترساندن شیوه های قدیمی سلطه گران برای تضعیف اراده و عزم ملت و چپاول منابع کشور است .

فناوری به تنهایی نمی تواند باعث پیروزی در جنگ شود ، عنصر روحیه به وضوح یکی از عناصر اصلی در طبیعت جنگ به شمار می رود.

جنگ روانی ، سیاه نمایی حقایق و وارونه جلوه دادن زیبایی ها و توانایی ها برای خلع سلاح کردن نیروهای خودی پیش از برخورد نظامی با دشمن است .

جنگ روانی خطرناکترین نوع جنگ است چرا که تفکر و روان نیروهای رزمنده را نشانه می رود تا روحیه و اراده او را نابود کند و به شکست بکشاند .

راهبرد دشمن در جنگ روانی ، مکر حیله ، شایعه و دروغ است و در مقابل ، روش انقلاب و جمهوری اسلامی تبلیغ ، تبیین ، بشیر و نذیر بوده است .

/ 0 نظر / 12 بازدید