ساده زیستى

عمر بن خطاب گوید: با اجازه قبلى به حضور رسول خدا (ص) رسیدم ، و آن حضرت را در حجره (امّ ابراهیم ) ملاقات کردم ، دیدم بر فرشى بسیار ساده آرمیده، که قسمتى از بدنش روى خاک زمین و قسمتى دیگر روى فرش است، و زیر سرش متکائى از لیف خرما قرار دارد، و بر او سلام کردم در محضرش نشستم ، عرض کردم : ((اى پیامبر خدا (ص) تو انتخاب شده و برگزیده خداوند در میان همه مخلوقات هستى ، در حالى که قیصر و کسرى (شاهان روم و ایران ) بر فرشهاى طلاّ بافت و دیبا و ابریشم مى آرمند!! ولى تو که مقامت از آنها بالاتر است، در این وضع مى باشى ؟

در پاسخ فرمود: آنها (شاهان روم و ایران و...) در عیش و نوش و بهره مندى از لذتها و شادیها در همین دنیا عجله کردند، در حالى که دنیا محل گذر و ناپایدار است و بهره هاى آن نابود مى شود، ولى زندگى خوش ما براى آخرت ، تاءخیر افتاده است ، و ما سراى جاوید آخرت را برگزیده ایم.

مجمع البیان، طبرسی، ج 9 ص 88

/ 0 نظر / 5 بازدید