اعمال لیلة الرغائب

پیامبراکرم صلوات الله علیه فرمود: هر کس یک روز از ماه رجبرا روزه بگیرد، مستوجب خشنودی خدا می شود و غضب الهی از او دور می گردد و دری ازدرهای جهنم بر روی او بسته می شود.  و نیز فرمود: ماه رجب، ماه استغفار امت من است. پسدر این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است.

اولین شب جمعه ماه رجب را لیلة الرغائب نامند. در این شب ملائک بر زمین نزول میکنند. برای این شب عملی از رسول خدا (ص)  ذکر شده است که فضیلتبسیاری دارد.

و اما اعمال ، روز پنج شنبه اول آن ماه روزه گرفته شود. چونشب جمعه شد؛ما بین نماز مغرب و عشاءدوازده رکعت نمازاقامه شود که هر دو رکعت به یک سلام ختم می شود و درهر رکعت یک مرتبهسورهحمد، سه مرتبهسوره قدر، دوازده مرتبهسوره توحیدخوانده شود. وچون دوازده رکعت به اتمام رسید،هفتاد بار ذکر" اللهم صل علیمحمد النبی الامی و علی آله" گفته شود.  پس از آن در سجدههفتاد بار ذکر" سبوح قدوس رب الملائکةوالروح" گفته شود. پس از سر برداشتن از سجده،هفتاد بار ذکر" رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم" گفته شود. در اینجا می توان حاجت خود را از خدای متعال درخواست نمود. ان شاء اللهبه استجابت می رسد.

پیامبراکرم صلوات الله علیه در فضیلت این نماز می فرماید:  کسی که این نماز را بخواند، شب اول قبرش خدای متعال ثواباین نماز را با زیباترین صورت و با روی گشاده و درخشان و با زبان فصیح به سویش میفرستد. پس او به آن فرد می گوید: ای حبیب من، بشارت بر تو باد که از هر شدت و سختینجات یافتی.  میّت می پرسد تو کیستی؟ به خدا سوگند که من صورتی زیباتر ازتو ندیده ام و کلامی شیرین تر از کلام تو نشنیده ام و بویی، بهتر از بوی تو نبوئیدهام.  آن زیبا روی پاسخ می دهد: من ثواب آن نمازی هستم که در فلانشب از فلان ماه از فلان سال به جا آوردی. امشب به نزد تو آمده ام تا حق تورا ادا کنم و مونس تنهایی تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دمیده شود وقیامت بر پا شود، من سایه بر سر تو خواهم افکند.

/ 0 نظر / 8 بازدید