از آنان مباش

امیر المؤ منین علی (ع) به مردى که از وى موعظه خواسته بود، فرمود:
از آنان مباش که بدون عمل صالح ، امید آخرت دارند و با آرزوهاى دور و دراز امید توبه در دل مى پرورانند.
از آنان مباش که در باره دنیا سخن زاهدانه مى گویند و در آن مشتاقانه مى کوشند. هر چه از دنیا به آنان عطا شود، سیر نگردند و اگر منع شوند، قانع نباشند.
از آنان مباش که نهى کنند، ولى نهى نپذیرند، فرمان دهند، اما فرمان نبرند.
از آنان مباش که نیکوکاران را دوست دارند، اما عمل نیک ایشان را انجام نمى دهند. و از بدکاران ناراحتند، ولى خود یکى از آنان هستند.
از آنان مباش که به خاطر کثرت گناهان از مرگ کراهت دارند.
از آنان مباش که هنگام بیمارى و گرفتارى از اعمال بد خود پشیمان مى شوند، ولى هنگام بهبودى و راحتى بى پروا به لهو و گناه روى مى آورند.
از آنان مباش که در راحتى مغرور و در گرفتارى ماءیوس هستند.
از آنان مباش که هنگام درد و مصیبت دست به دعا برمى دارند و هنگام آسایش و فراغت از خداوند رو مى گردانند.
از آنان مباش که اگر ثروتمند شوند گرد نکشى و فتنه بپا کنند، و اگر فقیر گردند ماءیوس و خوار شوند.
از آنان مباش که اگر کارى کنند، در آن کوتاهى ورزند، و اگر چیزى خواهند، در آن اصرار نمایند.
از آنان مباش که حوادث گذشته را براى عبرت دیگران باز گو مى کنند و خود عبرت نمى گیرند.
از آنان مباش که غنیمت را غرامت و غرامت را غنیمت دانند.
از آنان مباش که از مرگ مى ترسند، ولى به چاره جوئى بر نمى خیزند.
از آنان مباش که سهم خود تمام گیرند، ولى سهم دیگران ندهند.
از آنان مباش که همواره به سود خود و زیان دیگران حکم کنند و هیچگاه به سود دیگران و زیان خویش حکمى ندهند.

منبع: تحف العقول / ص 152 نهج البلاغة / حکمت 142.

/ 0 نظر / 9 بازدید