ناتوانى مخالفان در منحرف نمودن نهضت.

ملت شما را مى‏شناسد، و شما نمى‏توانید این نهضتى را که به دست ملت بپاشده است و این نهضتى را که با خون جوانهاى ما و با آن همه زجر و با آن همه زحمت و با آن همه کارهایى که انجام دادند آنها، و مقاومت کردند اینها، این نهضت را به اینجا رساندند، شما نمى توانید، کوچکتر از آن هستید، که این نهضت را منحرف کنید، بیخود کوشش نکنید! اگر همه ملت مجتمع شدند که ما نمى‏خواهیم مجلس خبرگان را، خوب آنها گفته‏اند خودشان هم مى‏توانند برگردند، اما شما چکاره هستید؟ شما چند نفر آدم، که یکیتان مى گوید و باقیتان هم دست مى‏زند! این همان هایى است که در زمان رضاخان هم، در زمان محمدرضاخان هم، یکى مى‏گفت و باقى دست مى‏زدند. شماها نمى‏توانید در مقابل ملت بایستید، شما رأى نداشتید. هیچیک از شما وارد نشده است در این مجلس خبرگان. اگر وارد شده هم، یکى دو تاى منحرف وارد شده است که کارى از او نمى‏آید. از این جهت است که شما وحشتتان برداشته است. مگر شما مى‏توانید که مجلس خبرگانى که ملت با آن آراء زیاد این مجلس را درست کرده با یک کلمه‏اى که شما بگویید «ما مى گوییم که منحل باشد» مگر با این حرفها شما مى‏توانید، مگر شما قابل آدم هستید! اگر چنانچه ولایت فقیه بشود، دیگر همه قدرتها دست فقیه مى‏آید! پس بنابراین عزا باید بگیرید! اینها اگر همه قدرتها دست رئیس جمهور مثلًا کذایى بیاید، هیچ حرفى ندارند، همه قدرتها دست رئیس جمهور باشد، اگر همه قدرتها دست یک نخست وزیر مثلًا منحرفى بیاید، آن هم حرفى به آن ندارند. اما اگر قدرت، نه آن قدرتى که قدرت شیطانى است، آنى که نظارت بر امور مملکت است که نبادا معوج بشود [...] باز هم با رأى ملت. باز هم رأى ملت است که آن اشخاص را یا آن هیأتهایى را که مثلًا مى‏خواهند درست‏ بکنند، با رأى ملت درست مى‏شود، با اکثریت. شماها در اقلیت هستید. نشسته اید آنجا با قلم مى‏خواهید حکومت کنید بر اکثریت! شماها قُلدر هستید. او با سرنیزه حکومت مى کرد؛ شما با قلم مى‏خواهید حکومت کنید. و سرنیزه او شکست؛ قلم شما هم مى شکند. بیدار باشید آقایان و بیدار باشند ملت ما که این منحرفها در کنار نشسته‏اند و با هم دارند مجتمع مى‏شوند، و مى‏خواهند ملت ما را منحرف کنند، و نهضت ما را اینها خیال دارند سرکوب کنند، ولکن بدانید که نمى‏توانند .

منبع: صحیفه امام، ج‏10، ص: 309 و 310

/ 0 نظر / 8 بازدید