خصلت منافق

رسول خدا می فرمایند :

چهار خصلت است که در هر که باشد او منافق است و اگر یکی از آنها در وی باشد صفتی از نفاق را داراست تا این که آن را وا نهد . کسی که سخن براند دروغ گوید و هرگاه وعده دهد از آن سرپیچد و هر گاه پیمان بندد خیانت ورزد  و هرگاه با کسی در افتد حق را پایمال کند .

( الخصال 121)

/ 0 نظر / 17 بازدید