دشمن از او مى خواست تا تسلیم گردد

مردى که اهل خیمه را، سیراب مى خواست

خود را از تاب تشنگى ، بیتاب مى خواست

آمد سراغ شط، ولیکن تشنه برگشت

مردى که حتى خصم را، سیراب مى خواست

با مشک خالى ، امتحان دجله مى کرد

دریا تماشا کن که از شط، آب مى خواست !

دشمن از او مى خواست تا تسلیم گردد

بیعت ز دریاى شرف ، مرداب مى خواست

عمرى چو او در خدمت خفاش بودن

این را، شب از خورشید عالمتاب مى خواست

در قحط آب ، از دست خود هم دست مى شست

مردى که باغ عشق را، شاداب مى خواست

دیشب که شورى در دلم افکنده بودند

طبعم به سوگ عشق شعرى ناب مى خواست

سروده محمد على مجاهدى (پروانه (

/ 0 نظر / 9 بازدید