موسیقی از نگاهی دیگر

1-پیدایش آلات موسیقی

امام صادق(علیه السلام)فرمودند: هنگامی که حضرت آدم وفات یافت .شیطان و قابیل در زمین به شادی و بدگویی از حضرت آدم پرداختند و برای سرزنش آدم علیه السلام به نواختن تار و آلات مو سیقی مشغول شدند و هر چه از این گونه آلات در زمین است و مردم از آن لذت می برند از همانجا سرچشمه گرفته است.

(فروع کافی ج 6 ص431-وسایل الشیعه ج 6 ص 223-لئالی الاخبار ج 5 ص 221

2-اولین آوازه خوان

جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر صلی الله و علیه وآله نقل کرده که فرمودند:

شیطان اولین کسی بود که آواز خواند و اولین کسی است که نوحه کرد.هنگامی که آدم علیه السلام از درخت ممنوعه در بهشت خورد آواز خواند و وقتی که حضرت حوا از بهشت رانده شد و به زمین آمد.شیطان چون نعمتهای بهشت را به یادآورد نوحه و زاری کرد.

(وسائل الشیعه ج 12ص231- لئالی الاخبار ج 5 ص222)

/ 0 نظر / 6 بازدید