مخالفت با اسلام در قالب مخالفت با ولایت فقیه.

به صورتهاى مختلف با اسلام مخالفت مى‏کنند. در مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد، شروع کردند به مخالفت. حتى در آخر این اخیراً، در همین دو روز- سه روز پیش از این، در یکى از مجالسشان این منحرفین، اینهایى که از اسلام هیچ اطلاع ندارند، اینهایى که مخالف با اسلام هستند، در مجلسشان گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود! و دیگران هم دست زدند براى آن یا تظاهر کردند. اینها از مجلس خبرگان مى‏ترسند، براى اینکه مجلس خبرگان مى‏خواهند ولایت فقیه را اثبات کنند. مجلس خبرگان مى‏خواهند تصویب کنند آن چیزى را که خداى تبارک و تعالى فرموده است، و اینها از او مى‏ترسند. اینها خیال مى‏کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید، قضیه قُلدرى پیش مى‏آید و دیکتاتورى پیش مى‏آید. در صورتى که در اسلام این حرفها نیست. خیر، اینها حرف مى‏زنند اینکه مى‏گویند که دیکتاتورى پیش مى‏آید، نه این است که ندانند اینطور نیست؛ لکن اینها از اسلام متنفرند. اینها باید بفهمند این را که تا این محراب و منبر هست و تا این خطابه خوانها و این اسلام و مسلمین و این بازار اسلام و این جوانان مسلمان هستند، نمى‏توانند کارى بکنند. اینها باید بفهمند این را که در خدمت رژیم سابق یا در خدمت اربابهاى رژیم سابق دارند کار مى‏کنند. اگر فهمیده هستند،از روى فهم مى‏کنند،خائن هستند. و اگر چنانچه از روى بى‏اطلاعى و جهالت است، جاهل هستند.

منبع: صحیفه امام، ج‏10، ص: 308

/ 0 نظر / 8 بازدید