گفتم که به پیری رسم و توبه کنم !

انسان نباید بگوید که من چون هنوز نَفسم را تربیت نکرده ام و نمی توانم او را کنترل کنم و مهارش را در

دست بگیرم که دیگر گناه نکند و خطایی از او سر نزند ، به همین خاطر توبه نمی کنم ! زیرا توبه من فایده ای ندارد! این کار را نکنید. از گناهانتان توبه کنید، از کجا معلوم که تو دوباره گناه کنی؟! شاید نکردی. شاید همین امشب اجل رسید و از دنیا رفتی ، چرا این حرف را میزنی که : “ من چون خاطر جمع از نفسم نیستم، پس توبه هم نمی کنم.(حالا وقت باقی است)به پیری که رسیدم توبه میکنم."گفتم که به پیری رسم و توبه کنم/ اینقدر جوان مُردُ یکی پیر نشد"

( از فرمایشات آیت ا... مجتهدی تهرانی - ره )

/ 0 نظر / 46 بازدید