سوال های یامین پور از میر حسین موسوی

وحید یامین پور که در باره برنامه های تلویزیونی دیروز امروز فردا به مخاطبان خود پاسخ می داد در پاسخ بهیکىازمخاطبانکهازوى سوالکرد؛اگربهشمابگویندبروبا موسوىمصاحبهکنچهسوالاتى میپرسید؟جوابدادازاومى پرسم که: چهکسىواقعاًتوهمبى شمار بودنواکثریتبودنراانداختدر ذهنتان؟

چرابعدازاعلامنتایجو اعتراض تانبهنتیجهانتخابات،دعوتصداوسیمارابراىانجام مصاحبهیامناظرهقبولنکردید؟

شماحدودساعت٢١جمعه ٢٢خرداد،درحضورخبرنگاران گفتیدپیروزاینانتخاباتهستید. درشرایطىکههنوزرأى گیری جریان داشتوصندوقىشمارشنشدهبود،چطورازنتیجهانتخاباتمطلعو مطمئنبودید؟

آیاازبزرگانسیاسى نظامکسىهمباشماتماسداشتو درتوهمشماموثربود؟

چرابهدعوتشوراىنگهبانبراى بررسىاعتراض تانجوابرددادیدوبراىنظارت برباز شمارىتصادفى صندوقهانماینده اىمعرفىنکردید؟

چراپیشازانتخابات،دائمدماز تبعیتازولایتمى زدیدوپسازآنپشتپازدیدبههمهچیز؟

رابطهشماباترورمبهمشهیدآیت چیست؟

چراهمسرشمابلافاصلهبابىبى سى مصاحبه کرد و چرا تمام برنامه هاىسیاسىشماباحمایتومدیریت رسانه هاى صهیونیستىوآمریکایىجلورفت؟

چطورشمادرسال٧٨آقاى هاشمىرا

/ 0 نظر / 11 بازدید