فرق بین قرآن و حدیث قدسى

در حدیث قدسى ، پیامبر از طریق الهامات و القائات غیبى ، معانى و مفاهیم را دریافت مى کند و خود پیامبر قالب و الفاظ متناسب براى افاده آن معانى را اختیار مى نماید.

پس در حدیث قدسى معنى از خدا، و لفظ از پیامبر است، ولى در قرآن مجید هر دو، هم الفاظ و هم معانى، از طریق وحى بر پیامبر نازل مى شود، وپیامبر حتى در الفاظ هیچ تصرفى نکند.

/ 0 نظر / 9 بازدید