با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

شرط دست یافتن به معدن عظمت

شما اگر نیّت خود را خالص کنید، عمل خود را صالح نمایید، حبّ نفس و حبّ جاه را از دل بیرون کنید، مقامات عالیه و درجات رفیعه براى شما تهیه و آماده مى باشد. مقامى که براى بندگان صالح خدا در نظر گرفته شده، تمام دنیا و مافیها، با آن جلوه هاى ساختگى، در مقابل آن به قدر پشیزى ارزش ندارد. بکوشید به چنین مقامات عالیه برسید. و اگر توانستید، خود را بسازید و ترقى دهید تا آنجا که به این مقامات عالیه و درجات رفیعه هم بى اعتنا باشید و خدا را براى رسیدن به این امور عبادت نکنید، بلکه چون سزاوار عبادت و کبریایى است او را بخوانید و در مقابل او سجده کرده سر به خاک بسایید. آن وقت است که «حجب نور» را پاره کرده ، به «معدن عظمت» دست یافته اید.

[ روح الله خمینی، جهاد اکبر، ص57 و 58]

   + خلیل رنجبر - ٦:۱٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٤