با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

ده اندرز از امام صادق

 

1 -  اگر خداوند عهده دار روزى تو است ،پس چرا غم روزى خود مى خورى ؟
2 -  اگر روزى هر کس معین است ،پس چرا اینقدر حرص مى زنى ؟
3 - اگر حساب حق است ،براى چه این همه مال مى اندوزى ؟                                   

 ۴-  اگر پاداش خدا حق است ، چرا تااین اندازه بخل مى ورزى ؟
5 - اگر کیفر از آتش دوزخ است ، چرا این همه مرتکب گناه مى شوى ؟
6 - اگر مرگ حق است ، چرا اینقدر شاد مان هستى ؟
7 -  اگر همه چیز در محضر خدا است ، براى چه مکر و حیله مى کنى ؟
8 -  اگر گذشتن بر پل صراط حق است ، پس به چه چیز مى بالى و چرا به خود مغرورگشته اى ؟
9 - اگر همه چیز به قضا و قدر الهى است ، پس چرا اینقدر اندوهگین مى باشى ؟
10 -  اگر دنیا فانى است ، پس دلبستگى به آن براى چیست ؟

خصال / ص 526

   + خلیل رنجبر - ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸