با ولایت زنده ایم


ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)

شراب عقبی

آورده‌اند که یکی از مشایخ ـ رحمهم الله ـ با اصحاب خویش به صحرا بیرون آمد. جماعتی جوانان را دید به شُرب خمر و زمر مشغول شده‌اند. مریدان گفتند ای شیخ دستوری ده تا برویم و بر ایشان امر معروف کنیم و ایشان را از فسق منع فرماییم. شیخ گفت شما باشید تا من تنها بروم و بدین امر قیام نمایم. ایشان گفتند روا باشد. پیر نزدیک جوانان آمد و گفت: السلام علیکم! ایشان همه برپای خاستند و گفتند دانستیم که آمده‌ای تا امر معروف کنی و ما را به راه توبه خوانی. قدحی به دست او دادند و گفتند تو نیز با ما در این قدح موافقت کن آنگاه جمله توبه کنیم! گفت چنین باشد و قدح بر دست نهاد و گفت: نه عادت شما آن است که هر کس که قدح در دست گیرد به یاد مطلوبی خورَد؟ و مرا نیز شاید که به یاد یکی بخورم؟ ایشان گفتند: شاید.


پیر قدح بر دست نهاد و گفت این به یاد روزی که تنهای ما را به خاک بسپارند و جانهای ما را به افق اعلی برآرند و میراث ما میراث خوارگان برند، و به یاد روزی که ما را بر آن سریر، عریان نهند و منادی ندا کند که کجاست آن تن توانای تو و کجاست آن زبان گویای تو؟ و به یاد روزی که ما را بر آن مرکب عریان بخوابانند و از هر جانبی ندا کنند که: «ای برادران و خواهرانم، و ای اهل و خاندانم، زندگانی دنیا شما را نفریبد آن چنان که مرا فریفت و زمان شما را به بازی نگیرد آن چنان که مرا به بازی گرفت.» و یاد آن روزی که ما را در آن گور تنگ و تاریک بخوابانند و خاک گور به زبان حال گوید: «من خانه تاریکی‌ام، و من خانه غربتم، و من خانه تنهایی‌ام، و من خانه وحشتم.» و یاد آن روزی که ندا آید که: (روزی بیاید که گروهی سپید چهره و گروهی سیاه چهره باشند...«آل عمران، آیه 106») و ما ندانیم که از کدام گروه باشیم. و یاد آن روزی که حق تعالی گوید: (پس هر کس را که در آن روز نامه اعمالش را به دست راستش دهند ـ و هر کس را که در آن روز نامه عملش را به دست چپ دهند ... «انشقاق، آیه 7 ـ حاقه، آیه 25») و ندانیم که نامه ما به دست راست دهند یا به دست چپ و یاد آن روز که مَلک تعالی گوید: (و ما ترازوهای عدل را برای روز قیامت خواهیم نهاد .... «انبیاء، آیه 47») و ندانیم که کفه طاعت ما گرانتر آید یا معصیت ما؟ و به یاد آن روز که مَلک تعالی گوید: (... گروهی در بهشت و گروهی در جهنم. «شوری، آیه 6») و ندانیم که ما را سوی بهشت برند یا سوی دوزخ.

 چون شیخ اینجا رسید، فریاد از آن جوانان برآمد، گفتند:«ای شیخ! ما خواستیم که تو را از شراب دنیا مست کنیم، تو ما را از شراب عقبی مست کردی. اگر توبه کنیم خدای تعالی توبه ما را قبول کند یا نه؟ پیر گفت قال الله سبحانه و تعالی: (و او خدایی است که توبه بندگانش را می‌پذیرد و گناهانشان را می‌بخشد و هر چه انجام بدهید می‌داند «شوری، آیه 25»).

   + خلیل رنجبر - ٩:٢٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸